Znajdź na stronie:

ERUDYTA2 
Następne spotkanie: 13.06.2024 Godz. 13:30
 

KZP 
Następne spotkanie: 19.06.2024 Godz. 16:30
 

KMiA2 
Następne spotkanie: 28.06.2024 Godz. 16:00
 

 DKK2
 Następne spotkanie: 13.05.2024 Godz. 16:00

Odwiedziło nas:

© 2009-2024 by GPIUTMD

REGULAMIN KORZYSTANIA Z CZYTELNI INTERNETOWEJ


Stanowiska komputerowe w czytelni służą wyłącznie do celów edukacyjnych np. pisanie referatów, poszerzanie wiedzy przedmiotowej, gromadzenie informacji, wyszukiwaniu informacji potrzebnych do zadań związanych z edukacją.

Mając na uwadze przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu biblioteka umożliwia korzystanie z portali społecznościowych z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo mają osoby chcące skorzystać z komputera w celach edukacyjnych.

1. Każdy czytelnik chcący skorzystać z komputera ma obowiązek zapoznania się z regulaminem czytelni internetowej.
2. Użytkownik chcący skorzystać z komputera zobowiązany jest podać obsługującemu go bibliotekarzowi swoje imię i nazwisko (uczeń podaje również klasę), nazwę programu lub cel korzystania ze stanowiska oraz wpisać się do zeszytu.
Powinien również okazać dowód tożsamości.
3. Użytkownik komputera powinien posiadać elementarną znajomość obsługi komputera oraz programów, z których
zamierza korzystać.
4. Bibliotekarz nie ma obowiązku obsługiwania wykorzystywanego przez użytkownika programu lub udzielania stałej pomocy
w tworzeniu plików lub dokumentów przez użytkownika. Może udzielić pomocy, jeżeli aktualnie dysponuje czasem.
5. Utworzone przez użytkownika w pamięci komputera pliki lub foldery nie podlegają ochronie i archiwizacji w chwili
zakończenia pracy należy je bezwzględnie usunąć z pamięci komputera. W przypadku pozostawienia plików lub folderów
biblioteka nie ponosi za nie odpowiedzialności.
6. Użytkownik stanowiska komputerowego przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego pracy.
W przypadku naruszenia zasad użytkowania następuje natychmiastowe przerwanie korzystania z komputera.
7. Korzystanie z Internetu jest bezpłatne. Istnieje możliwość wydrukowania dokumentu za opłatą w wysokości 1 zł od strony
formatu A4 za tekst czarno- biały lub 3 zł za ilustrację, 2 zł tekst kolorowy. Korzystanie ze skanera jest bezpłatne.
O zamiarze drukowania należy poinformować bibliotekarza. Użytkownik komputera ponosi wszystkie koszty związane
z drukowaniem.
8. Niezależne od tego czy pracujący przy komputerze korzysta z Internetu czy też nie, maksymalny czas pracy
przy komputerze wynosi 2 godz.
9. Ograniczeniem czasu pracy przy komputerze objęci są wszyscy podłączeni do bibliotecznej sieci. Dotyczy to zarówno korzystających z komputerów stacjonarnych jak również wykorzystujących własne komputery przenośne (laptopy, notebooki).
10. Przy stanowisku może znajdować się tylko jedna osoba. W wyjątkowych przypadkach tylko za zgodą bibliotekarza
mogą znajdować się dwie osoby.
11. Użytkownik chcący skorzystać z dyskietki, płyty CD, dysku przenośnego lub innego zewnętrznego nośnika pamięci
ma obowiązek sprawdzenia tego nośnika programem antywirusowym.
12. Korzystać można wyłącznie z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania
zmian w już istniejącym oprogramowaniu oraz ustawieniach systemowych.
13. Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych, wykonywania czynności naruszających prawa autorskie
twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
14. Zabrania się otwierania stron internetowych zawierających informacje o charakterze erotycznym, wulgarnym, rażące uczucia innych osób lub dobre obyczaje.
15. Obowiązuje zakaz pobierania z Internetu jakichkolwiek programów komputerowych lub plików bez zgody bibliotekarza.
16. Wszelkie stwierdzone, widoczne uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi przed podjęciem pracy
z komputerem.
17. W razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w trakcie pracy przy komputerze, należy natychmiast przerwać pracę i zgłosić usterkę bibliotekarzowi.
Nie należy wyłączać komputera. Bibliotekarz musi mieć możliwość wglądu i interpretacji usterki.
18. Za wszelkie uszkodzenia mechaniczne sprzętu komputerowego tj. (słuchawki, mysz, klawiatura, monitor, porty USB i inne) oraz oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeżeli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni.
19. Jeśli zostaną stwierdzone uszkodzenia w następstwie, których biblioteka poniesie stratę korzystający z komputera zostanie
pociągnięty do odpowiedzialności finansowej.
Niestosowanie się do w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez bibliotekarza, jak również wszelką odpowiedzialność wynikającą z przepisów prawnych.