Kalendarz imprez

Znajdź na stronie:

 CZERWIEC DKKNastępne spotkanie: 18.10.2021 Godz. 16:00


Następne spotkanie: 28.10.2021 Godz. 10:30


CZERWIEC KZPNastępne spotkanie: 21.10.2021 Godz. 16:00


 

 


logo1

 

logo2

 

logo3

 

Odwiedziło nas:

© 2009-2021 by GPIUTMD

 
Konkurs logo
 
REGULAMIN KONKURSU
NAJLEPSZY DZIECIĘCY CZYTELNIK ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

I Postanowienia ogólne.
1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Publiczna w Świebodzinie.
2. Cele konkursu: promocja czytelnictwa wśród dzieci, utrwalanie nawyku regularnego czytania, zachęcanie do korzystania z usług biblioteki.
3. Czas trwania konkursu: 01 września 2017 do 30 kwietna 2018 r.
4. Kategorie wiekowe uczestników:
I kategoria – dzieci w wieku przedszkolnym,
II kategoria – uczniowie klas I – III szkół podstawowych,
III kategoria – uczniowie klas IV – VII szkół podstawowych.
5. Kryteria wyłaniania Zwycięzców. Najlepszym Dziecięcym Czytelnikiem Roku Szkolnego 2017/2018 zostanie uczestnik, który w czasie trwania Konkursu zgromadzi największą liczbę punktów. Punkty przyznawane będą wg poniższych zasad:
- 1 wypożyczony egzemplarz: książka (bez prolongat) – 1 punkt,
- w uzasadnionych przypadkach Biblioteka zastrzega sobie prawo do krótkiej rozmowy o przeczytanej książce.

II Zasady uczestnictwa w konkursie.
1. Uczestnikiem Konkursu może być każdy, kto jest czytelnikiem Oddziału dla Dzieci Biblioteki Publicznej w Świebodzinie.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
• wypełnienie i podpisanie Karty Zgłoszenia. Kartę Zgłoszenia
• złożenie Karty Zgłoszenia w Oddziale dla Dzieci Biblioteki Publicznej w Świebodzinie ul. Bramkowa 2. Karty Zgłoszenia dostępne są w Oddziale dla Dzieci i na stronie internetowej Organizatora www.bp.swiebodzin.pl
3. Prawo do nagrody mają wyłącznie uczestnicy Konkursu, którzy złożą Kartę Zgłoszenia w Oddziale dla Dzieci.
4. Do udziału w Konkursie można przystąpić w dowolnym dniu trwania Konkursu, a więc od 01 września 2017 r. do 30 kwietnia 2018 r.

III Zasady przyznawania nagród.
1. Najlepszego Dziecięcego Czytelnika Roku Szkolnego 2017/2018 wyłoni Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora, w skład  której wejdą przedstawiciele Biblioteki Publicznej w Świebodzinie.
2. Na podstawie ustalonych kryteriów, w każdej kategorii zostaną przyznane nagrody główne i wyróżnienia.
3. Wręczenie nagród nastąpi w maju 2018 r.
4. Laureaci zostaną poinformowani o wygranej telefonicznie, listownie lub
e-mailowo i zaproszeni na uroczyste rozdanie nagród.

IV Postanowienia końcowe.
1. Zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych i udostępnienie wizerunku swojego dziecka w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu „Najlepszy Dziecięcy Czytelnik Roku Szkolnego 2017/2018” oraz opublikowanie danych i wizerunku swojego dziecka w materiałach promocyjnych i informacyjnych w środkach masowego przekazu.
2. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego regulaminu.
3. Dodatkowych informacji na temat Konkursu udzielają pracownicy Oddziału dla Dzieci Biblioteki Publicznej w Świebodzinie, ul.  Bramkowa 2.
Tel. 68 475 08 05
 
 
DO POBRANIA W FORMACIE PDF/DOCX: