Kalendarz imprez

Znajdź na stronie:

DKK

 Następne spotkanie: 05.02.2024 Godz. 16:00

ERUDYTA 

Następne spotkanie: 08.02.2024 Godz. 10:30
 

KMiA1 

Następne spotkanie: 12.02.2024 Godz. 16:30
 

KZP

Następne spotkanie: 21.02.2023 Godz. 16:30
 

Odwiedziło nas:

© 2009-2024 by GPIUTMD

Zachęcamy do zapoznania sią z publikacją "Mobilnie, Interaktywnie, Kompetentnie. Usługi, Media i Technologie Informacyjno – Komunikacyjne w Nowoczesnej Bibliotece" w ramach serii "Propozycje i Materiały" Wydawnictwa Naukowego i Edukacyjnego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. 
Książka dostępna jest do wypożyczenia w Bibliotece Publicznej w Świebodzinie.

ksiązka mobilnie
 

Publikacja ma na celu zwrócenie uwagi na wielowymiarowy charakter usług i organizację pracy współczesnych bibliotek różnych typów. Doświadczenia pierwszych dwóch dekad XXI wieku pokazały, że rola bibliotek w procesie społecznego komunikowania się nieustannie ewoluuje. Wielość funkcji tych instytucji – począwszy od informacyjnej, edukacyjnej, przez rozrywkową i estetyczną, a skończywszy na integracyjnej i substytutywnej – prowokuje do nadążania za zmianami w potrzebach czytelników i przekształcania oferty w bardziej adekwatną i aktualną. Z książnicy, która gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory, biblioteka, w szczególności publiczna i powoli także akademicka, przekształcają się w ośrodki kultury, które dbają o budowanie pozytywnych relacji z otoczeniem społecznym i gospodarczym. Oczekiwania społeczeństwa i rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych spowodowały pojawianie się nowych form usług jak na przykład rent a librarian czy dostosowanie tradycyjnych form korzystania z katalogów do wersji mobilnej. Te i wiele innych aspektów funkcjonowania współczesnych bibliotek w Polsce, jak i zagranicą, będą wybrzmiewały w polecanej Państwu publikacji.
Źródło: http://www.sbp.pl/wydawnictwa/produkt?produkt_id=388


Spis treści

Wstęp

CZĘŚĆ I. USŁUGI I TECHNOLOGIE MOBILNE W BIBLIOTEKACH

1. Stanisława Kurek-Kokocińska – Podążając za czytelnikiem. Mobilność w udostępnianiu księgozbiorów bibliotek publicznych – analiza wybranych form usług ruchomych

2. Karina Fedynyszyn – Rola mobilnych form komunikacji w nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów z czytelnikami oraz promocji usług bibliotecznych

3. Agata Walczak-Niewiadomska – Technologie mobilne w bibliotece dla dzieci najmłodszych

4. Aleksander Gniot – Czytelnia w drodze – oryginalny sposób reklamowania kolekcji bibliotecznej na przykładzie Obwoźnej Czytelni Komiksów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu

5. Natalia Pamuła-Cieślak, Daria Chrześcijańska – Elementy architektury informacji wybranych serwisów zakładkowych

CZĘŚĆ II. BIBLIOTEKI AKADEMICKIE I ICH UŻYTKOWNICY W DOBIE ROZWIĄZAŃ MOBILNYCH

6. Grażyna Piotrowicz – Modele bibliotek akademickich w drodze do mobilności. Studium przypadku rozwiązań mobilnych

7. Iwona Fryzowska-Chrobot, Wojciech Giermaziak – Usługi zdalne świadczone przez biblioteki naukowe na przykładzie Głównej Biblioteki Lekarskiej w Warszawie

8. Magdalena Seta – Wykorzystanie urządzeń mobilnych w dostępie do usług bibliotecznych na przykładzie Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego

9. Mariola Nawrocka, Magdalena Wiederek-McRobb – Zdalne formy świadczenia usług bibliotecznych na przykładzie wybranych bibliotek szkół wyższych Resortu Obrony Narodowej w Polsce

10. Justyna Sobocha-Stanuch  „Biblioteka w smartfonie” – dostosowanie witryn bibliotek uczelni akademickich do projekcji na urządzeniach mobilnych. Przykład placówek krakowskich

11. Joanna Gomoliszek – Mobilność Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w ocenie wybranej grupy użytkowników

12. Sławomir Sobczyk – Być albo nie być… mobilnym studentem ASP – analiza badań przeprowadzonych wśród studentów Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

13. Lilianna Nalewajska – Warsztaty biblioteczne jako forma aktywizacji licealistów przez biblioteki uniwersyteckie – przykład BUW

CZĘŚĆ III. ORGANIZACJA I PRACA W BIBLIOTEKACH

14. Marcin Karwowski – Struktura współczesnej wojewódzkiej biblioteki publicznej – analiza istniejących struktur i propozycja modelu organizacyjnego

15. Kinga Żmigrodzka-Ryszczyk  –  Narzędzia obsługujące rejestrację wymiany i darów w bibliotekach prolibowych, ze szczególnym uwzględnieniem modułu WiD jako przykład otwartości w pozyskiwaniu zasobów bibliotecznych

16. Karina Olesiak – Model biznesowy Canvas efektywną metodą planowania i realizacji przedsięwzięć naukowo-kulturalnych w bibliotece akademickiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

17. Zofia Jakóbczak – Biblioteki archiwów państwowych w przededniu rewolucji katalogowej

18. Monika Cieniewska, Anna Nobis-Fechner – Biblioteka w domu każdego niewidomego – 10 lat Serwisu Wypożyczeń On-line Działu Zbiorów dla Niewidomych

CZĘŚĆ IV. POLITYKA OTWARTOŚCI. OFERTY BIBLIOTEK DLA CZYTELNIKÓW I ICH PROMOCJA

19. Barbara Chmielewska – E-rozproszenie. Publikacje w otwartym dostępie a biblioteki

20. Maja Wojciechowska – Rozwój oferty usługowej bibliotek i usługi kreatywne jako próba zwiększania konkurencyjności. Przykład makerspace

21. Marzena Błach – Udostępnianie materiałów własnych przez Bibliotekę Główną Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych

22. Marta Stąporek, Krystyna Wiatr – Chatbot – narzędzie wspomagające kształtowanie wizerunku biblioteki i promowanie jej oferty

23. Magdalena Kokosińska – Usługa book a librarian w bibliotekach polskich i zagranicznych

CZĘŚĆ V. WIELOZADANIOWOŚĆ ORAZ KOMPETENCJE BIBLIOTEKARZY I CZYTELNIKÓW

24. Katarzyna Jarczewska-Walendziak, Julita Niedźwiecka-Ambroziak – Bibliotekarz wielozadaniowy – analiza ofert pracy dla absolwentów studiów bibliotekoznawczych

25. Katarzyna Pełka-Smętek, Wojciech Morek – Wykorzystanie urządzeń i aplikacji mobilnych przez użytkowników i pracowników Biblioteki Politechniki Lubelskiej w świetle badań ankietowych

26. Urszula Szybowska – Wartość dodana akademickiej biblioteki „mobilnej” w kontekście programu Erasmus+ na przykładzie Biblioteki Politechniki Gdańskiej

27. Rafał Mielczarek, Witold Pokrop – Propaganda czy chaos informacyjny? Opinie przedstawicieli kultury książki o wiarygodności treści publikowanych w prasie drukowanej i elektronicznej oraz na portalach internetowych

28. Marta Deńca – Czytelnik niepełnosprawny w bibliotece – możliwości i ograniczenia